बाइबल एक अद्‍भुत पुस्तक

बाइबल एक अद्‍भुत पुस्तक बाइबलको ईश्वरीय उद्‍भवको प्रमाण डेविडडनलाप “बाइबल अरूपुस्तक जस्तो होइन” — यो भनाइ…

येशूद्वारा प्रार्थना बारे शिक्षा

येशूद्वारा प्रार्थना बारे शिक्षा[a] 14 यदि, तिमीहरूले तिनीहरूको कसुर क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले पनि…

FIVE NAMES OF JAMES (OR FIVE JAMES IN THE BIBLE)

                        In the New Testament there…

Is Jesus God?

 Is Jesus God? – Four Possible Explanations As we face the claims of Christ, there are…

A Call for New Testament Christianity

Jesus died for his church, the bride of Christ. (Ephesians 5:25-33) Man throughout history has corrupted…

Who is the Holy Spirit?

The Holy Spirit is a real person who came to reside within Jesus Christ’s true followers…

Who is Jesus

Who is Jesus? Why It’s Important to Know! Who is Jesus, and why is it important…