पाँच कुराहरुले ख्रीष्टलाई जीवित हुनुभएको प्रमाणीत गर्दछ ।

#इष्टर :-इष्टरलाई हामी पुनरुत्थान भन्छौ।हामी येशू ख्रीष्ट मारिनुभयो,गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्रले भनेझैं येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो। #१कोरन्थी१५:३-४ किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो। उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्त्रअनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो।
#यूहन्न११:२५- येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। येशू मरेको मरे भएन उहाँ मृत्यु लाई जित्नु भयो ।उहाँ पुनरुथान हुनुभयो ।एक दिन हामीलाई पनि आश छ हामी शरीरमा मरेपनी एकदिन अबशे उहाँ संगै महिमित शरीरमा पुनरुथान हुनेछौ। #विशेष गरि पाच कुराहरुले येशू ख्रीष्ट जीवित भई उठ्नुभएको कुरालाई प्रमाणित गर्द्छ:-

१)आँखाको साक्षी – मर्कूस १६:९,१२-१३, यूहन्न २०:११-१८ लूका २४:३०-३५.
२)रित्तो चिहान – मर्कूस१५:४०-१६,१८ लूका २४ अध्याय यूहन्न१९,२१ अध्यायहरु।
३)मण्डलीको जन्म :प्रेरित २:३७-४७,१७:६।
४)पुनरुथानलाई देखे(जीवित नै देखे):१कोरोन्थी१५:३-८
५)डरलाई उत्साह मा परिवर्तन गरे:यूहन्ना२०:१९

#रवि_श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *